Începând cu data de 22 septembrie 2022 a fost publicat Corrigendum nr. 5 privind prezentul Apel #4 prin care se modifică data limită de depunere a Cererilor de finanţare pentru intrarea în sesiunea de evaluare a granturilor tip răspuns rapid care va fi 22 noiembrie 2022. De asemenea, se modifică alocarea totală a Programului în 48.000.000 Euro și alocarea financiară totală disponibilă pentru apeluri de proiecte din cadrul Outcome 2 în 8.316.307 Euro.

Începând cu data de 3 iunie 2021 a fost publicat Corrigendum nr. 4 privind prezentul Apel #4 prin care se modifică data limită depunere proiecte pentru cea de-a treia sesiune de evaluare a granturilor mici care va fi 9 septembrie 2021. Toate celelalte informații din Ghidul solicitanților și anexele la acesta rămân neschimbate.

Începând cu data de 25 ianuarie 2021 a fost publicat Corrigendum nr. 3 privind prezentul Apel #4 prin care se modifică Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici în secțiunea “Date despre Solicitant și Partener/I”, sub-secțiunea “Informații despre Solicitant”. Modificările sunt valabile pentru cererile de finanțare pentru granturi mici care se vor valida după data de 25 ianuarie 2021. De asemenea, a fost publicată Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici revizuită pentru Apelul #4.

Modificările nu se aplică cererilor de finanțare pentru granturi mici validate până pe data de 25 ianuarie 2021 (inclusiv).

Începând cu data de 10 decembrie 2020 a intervenit o nouă modificare la prezentul Apel #4 (Corrigendum nr.2) care: crește alocarea financiară totală disponibilă pentru granturile tip Răspuns Rapid în cadrul acestui Apel la 200.000 Euro, prin reducerea cu 100.000 Euro a alocării financiare totale disponibile pentru granturile mici.

Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare la prezentul Apel #4 (Corrigendum nr.1) care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

 • 19 decembrie 2019
 • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

 • Granturi mici

Între 5.000 și 50.000 Euro

 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

Între 5.000 și 15.000  Euro

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si  trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

 • 11 Martie 2020; 16:00 (ora României) – pentru prima sesiune de evaluare:
 • 11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României) – pentru a doua sesiune de evaluare
 • 9 septembrie 2021; 16:00 (ora României) – pentru a treia sesiune de evaluare

Procesul de aplicare pentru granturi mici s-a încheiat.

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicatiile.

 • 22 Noiembrie 2022; 16:00 (ora României)

800.000 Euro

200.000 Euro

 • 250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
 • 250.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor

În atenția aplicanților la Apelul #4 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelații+Limitări 

În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt“OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.

Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului / tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen ”și „Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) ”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Conform Corrigendumului nr. 1, începând cu data de 4 iunie 2020, rata de finanțare a proiectului poate fi de de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Astfel, începând cu data de 4 iunie 2020, în momentul întocmirii bugetului (Anexa 2a), vă rugăm  să NU țineți cont de mesajele “Ponderea finanțării solicitate depășește limita maximă admisă. Va rugăm diminuați finanțarea solicitată”, “Ponderea cofinanțării este sub limita minima admisă. Vă rugăm creșteți cofinanțarea” și “Ponderea contribuției în natură în cofinanțare este peste limita maximă admisă. Va rugăm corectați” care vor apărea în foaia de lucru Corelații+Limitări.

PROIECTE ELIGIBILE

 • Granturi mici

ONG-urile mici sunt sprijinte să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la drepturile omului/tratament egal, la nivel local, în zone insuficient deservite şi pentru grupuri ţintă insuficient deservite.

Prin urmare, sunt încurajate inițiativele destinate să sprijine victimele discriminării și încălcărilor drepturilor omului, să monitorizeze și să pledeze pentru punerea în aplicare a politicilor și legislației la nivel local, precum și proiectele care contribuie la schimbarea percepțiilor persoanelor, comunităților, autorităților către o abordare bazată pe drepturi în toate domeniile vieții sunt încurajate.

Reprezintă un focus special măsurile de combatere a încălcării drepturilor omului și a discriminării împotriva populației rome și intervențiile legate de egalitatea de gen și violența bazată pe gen.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri care au mai multă experiență sau care sunt deja active la firul ierbii (grassroots), precum și cu alte entități publice/private.

 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

În legătură cu una din cele două arii acoperite de Apel, sunt sprijinte iniţiative care răspund cel mai bine unei situații în derulare (amenințare sau oportunitate) strâns legată de drepturile omului și care impune o acțiune imediată.

Cerința esențială este de a demonstra necesitațea unei reacții rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată.

Nerestricționate la ONG-uri mici; nerestricționate la zone insuficient deservite.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).