• 17 Februarie 2021
 • 17 Februarie 2021
Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro/
 • Granturi medii

Între 50.001 și 75.000 Euro

 • Granturi mari

Între 75.001 și 150.000 Euro

 • 20 Aprilie 2021; 16:00
(ora României)

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților rurale interetnice și să îmbunătățească situația romilor în România.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută și acoperă unul dindomeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii și injustiției sociale exclusiv în comunități rurale interetnice, urmărind să reducă disparitățile dintre populaţia romă și cea ne-romă și să crească incluziunea grupurilor vulnerabile.

Proiectele pot fi derulate în comunităţi care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • sunt localizate în zone rurale (sate, commune), și
 • sunt formate din cel puțin două grupuri etnice, și
 • unul din grupurile vizate este cel de etnie romă.

Sunt sprijinite ONG-urile să:

 • desfășoare acţiuni de advocacy pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor;
 • activeze și să crească capacitatea membrilor comunității inclusiv a populației de etnie Romă și a celor dezavantajați din comunitățile interetnice;
 • aibă o puternică abordare participativă, mobilizarea și implicarea tuturor grupurilor etnice din comunitate în toate etapele proiectului;
 • realizeze o bună utlizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată pentru creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile;
 • dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice;
 • crească accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv al grupului de etnie romă, la educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă, servicii sociale etc., precum și să ridice calitatea acestor servicii.

În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenție sustenabilă și o abordare integrată, și parteneriatul cu alți actori în vederea împuternicirii grupurilor vulnerabile, inclusiv de etnie romă, pentru a descoperi noi modalități de colaborare și de explorare a oportunităților în beneficiul grupurilor vulnerabile.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).