• 19 decembrie 2019
 • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

 • Granturi Medii

50.001 100.000 Euro

 • Granturi Mari

100.001 250.000 Euro

 • Granturi Strategice

100.001 250.000 Euro

 • 11 Martie 2020; 16:00

(ora României)

4.350.000 Euro
pentru Granturi Medii și Mari

900.000 Euro
pentru Granturi Strategice

 • 250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
 • 750.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor 

În atenția aplicanților la Apelul #5 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelații+Limitări 

 • În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt “OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.
 • În cazul în care se selectează grant strategic, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiți suma maximă admisă. Vă rugăm să corectați bugetul care apare în foaia de lucru Corelații+Limitări, în secțiunea “Costuri de dezvoltare organizațională”. Formula din centralizator ia în calcul un maxim de 20% a costurilor de dezvoltare organizațională din totalul costurilor eligibile, aspect care nu este valabil în cazul granturilor strategice, conform Ghidului Solicitanților.

Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen ”și „Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) ”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

PROIECTE ELIGIBILE

 • Granturi Medii și Mari

Sunt susținute inițiative de advocacy, monitorizare și watchdog care au ca scop respectarea drepturilor omului și tratament egal în implementarea politicilor și practicilor.

Sunt, de asemenea, eligibile proiectele care oferă sprijin victimelor discriminării și ale încălcării drepturilor omului prin intervenții directe (servicii).

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte entități publice/private. 

Reprezintă un focus special măsurile de combatere a încălcării drepturilor omului și a discriminării împotriva populației de etnie romă și intervențiile în legătură cu egalitatea de gen și cu violența de gen.

 

 

 

 

 

 

 • Granturi Strategice

ONG-urile care au o activitate continuă, coerentă și rezultate semnificative în activitatea lor privind drepturile omului sunt sprijinite să dezvolte și să implementeze strategiile pe termen mediu/lung contribuind astfel la conștientizarea și apărarea activă a drepturilor omului.

Proiectele susținute trebuie să includă obligatoriu rezultate în următoarele două direcții:

 • Schimbări de sistem/menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate –realizarea activității din domeniul drepturilor omului: conștientizare, advocacy/ monitorizare la nivel local, regional sau national, implicarea în elaborarea de politici publice, monitorizarea instituțiilor publice etc.

și

 • Dezvoltarea capacității – să acționeze în vederea consolidării cunoștințelor, îmbunătățirii abilităților de comunicare și  responsabilității față de beneficiari/comunitate, precum și în vederea stabilirii de obiective fezabile care se potrivesc cel mai bine profilului organizației și ale căror îndeplinire contribuie la dezvoltarea organizației.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).