• 19 decembrie 2019
 • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

 • Granturi medii

între 50.001 şi 100.000 Euro

 • Granturi mari

între 100.001 şi 250.000 Euro

În atenția aplicanților la Apelul #8 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelatii+Limitari 

 • În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt “OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.
 • În cazul în care se selectează grant mare, vă rugăm să NU țineți cont de mesajele care apar în foaia de lucru Corelații+Limitări, în secțiunile “Încadrarea în plafoanele nominale pentru tipul de grant solicitat”, “Încadrarea în perioadele de timp pentru tipul de grant solicitat” și “Selectarea corectă a Numărului Apelului”.

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanţare a proiectului poate fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii şi injustiţiei exclusiv în comunități rurale interetnice, urmărind să reducă disparitățile dintre populaţia romă și cea ne-romă și să crească incluziunea grupurilor vulnerabile.

Proiectele pot fi derulate în comunităţi care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • sunt localizate în zone rurale (sate, comune), și
 • sunt formate din cel puțin două grupuri etnice, și
 • unul din grupurile vizate este cel de etnie romă.

Sunt sprijinite ONG-urile să:

 • desfăşoare acţiuni de advocacy pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor;
 • activeze şi să crească capacitatea membrilor comunităţii inclusiv a populaţiei de etnie Romă şi a celor dezavantajaţi din comunităţile interetnice;
 • aibă o puternică abordare participativă, mobilizarea şi implicarea tuturor grupurilor etnice din comunitate în toate etapele proiectului;
 • realizeze o bună utlizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile;
 • dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice;
 • crească accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv al grupului de etnie romă, la educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă, servicii sociale etc., precum și să ridice calitatea acestor servicii.

În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenţie sustenabilă şi o abordare integrată, şi parteneriatul cu alţi actori în vederea împuternicirii grupurilor vulnerabile, inclusiv de etnie romă, pentru a descoperi noi modalități de colaborare și de explorare a oportunităților în beneficiul grupurilor vulnerabile.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).