• 19 decembrie 2019
  • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

  • Granturi medii

între 50.001 şi 100.000 Euro

  • Granturi mari

între 100.001 şi 250.000 Euro

În atenția aplicanților la Apelul #7 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelatii+Limitari 

În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt“OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.

Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG-uri) înfiinţate legal în România.

Rata de finanţare a proiectului poate fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile susţin ONG-urile pentru a aborda cauzele excluziunii şi injustiţiei sociale pentru anumite grupuri vulnerabile şi a creşte incluziunea lor. Intervenţiile vor trebui să inducă schimbări sustenabile, cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătăţite, implementarea politicilor/ legilor existente, schimbări pozitive în atitudinea/ practicile publicului larg etc.

ONG-urile sunt sprijinite să:

  • desfăşoare acţiuni de advocacy pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile,
  • activeze şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile,
  • aibă o puternică abordare participativă,
  • aibă o abordare multi-stakeholder,
  • realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile,
  • crească accesul grupurilor vulnerabile la educaţie, servicii medicale, locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar şi să crească calitatea serviciilor,
  • dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile.

În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenţie sustenabilă şi o abordare integrată.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).