• 24 August 2022
  • 24 August 2022
Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro/
  • Granturi tip Răspuns Rapid privind criza din Ucraina

între 50.000 și 250.000 Euro

Obiectivele acestui apel sunt:

  • furnizarea de sprijin pentru persoanele refugiate din Ucraina, victime ale/aflate la risc de discriminare sau încălcare a drepturilor omului
  • creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal pentru persoanele refugiate din Ucraina.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal şi acoperă două dintre domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, “Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, gen, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen” și “Egalitate de gen și violență bazată pe gen”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România care au implementat sau implementează ȋn prezent un proiect finanţat prin Active Citizens Fund Romȃnia, ȋn calitate de Promotor de Proiect sau Partener de proiect.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile vor susține ONG-urile să acorde sprijin refugiaților din Ucraina aflați la risc/victime ale încălcării drepturilor omului, să crească nivelul de conștientizare cu privire la drepturile omului / tratamentul egal al refugiaților, acordând o atenție specială egalității de gen și violenței bazate pe gen (VBG).  

Sunt încurajate  de asemenea și inițiative de monitorizare/ watchdog pentru identificarea punctelor slabe la nivelul legislației privind egalitatea de gen și VBG sau aplicării acesteia, în special în contextul crizei umanitare actuale.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu ONG-uri cu mai multă experiență precum și cu alte entități publice/private.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).